Friday , September 22 2023

Athens celebrates 72 years of liberation

ÔåëåôÞ Ýðáñóçò ôçò åëëçíéêÞò óçìáßáò ãéá ôçí åðÝôåéï áðåëåõèÝñùóçò ôùí Áèçíþí áðü ôá ÃåñìáíéêÜ Óôñáôåýìáôá Êáôï÷Þò óôïí ÂñÜ÷ï ôçò Áêñüðïëçò, ôçí ÔåôÜñôç 12 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
Photographs by Tatiana Bolari/Eurokinissi

 

Tourists touring the Parthenon recently were treated to an amazing site as they were joined by the Presidential Guard who were there for a flag raising ceremony on Acropolis hill to mark the 72nd Anniversary of the Liberation of the City of Athens.

ÔåëåôÞ Ýðáñóçò ôçò åëëçíéêÞò óçìáßáò ãéá ôçí åðÝôåéï áðåëåõèÝñùóçò ôùí Áèçíþí áðü ôá ÃåñìáíéêÜ Óôñáôåýìáôá Êáôï÷Þò óôïí ÂñÜ÷ï ôçò Áêñüðïëçò, ôçí ÔåôÜñôç 12 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

“The great cost in lives paid by Greece, as well as its unquestionable contribution to the victory against fascism, tied the country’s course with a democratic Europe,” said Athens Mayor Giorgos Kaminis during a speech on the Acropolis Hill, adding that this message remains relevant today as the country struggles in its difficult economic and social circumstances.

“The same solidarity, with specific actions and initiatives, was shown by the city and the municipality to the thousands of refugees and migrants and in the management of the refugee issue.”

Áðñüóìåíï "äþñï" ãéá ôïõò åêáôïíôÜäåò ôïõñßóôåò ðïõ âñÝèçêáí óÞìåñá óôïí Ðáñèåíþíá,Þôáí ôï Üãçìá ôçò ÐñïåäñéêÞò öñïõñÜò ðïõ óõììåôåß÷å óôçí åêäÞëùóç ãéá ôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò ÁèÞíáò.×ñåéÜóôçêáí ôïõëÜ÷éóôïí ôñßá ôÝôáñôá ïé åðéêåöáëÞò ôïõò,áëëÜ êáé ïé áñ÷åéïöýëáêåò ãéá íá ìðïñÝóïõí íá áíïßîïõí äéÜäñïìï êáôÜ ôçí êÜèïäü ôïõò.Ïé öùôïãñáößåò êáé ôá âßíôåï áðü ôá ãêñïõð ôùí ôïõñéóôþí ðïõ âñÝèçêáí åêåßíç ôçí þñá óôïí éåñü ÂñÜ÷ï ôçò Áêñüðïëçò,èá êÜíïõí óßãïõñá ôïí ãýñù ôïõ êüóìïõ,ÔåôÜñôç 12 Ïêôùâñßïõ 2016 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

The Parthenon was built to celebrate the triumph of Athens over adversity, but survival would be hard for this extraordinary building. Over 2,500 years it has been abused, plundered, mistreated and all but obliterated. Its remains now stand as a proud symbol of the endurance of Greek civilization.

After four decades of intensive work by hundreds of experts in archaeology, architecture, marble working, masonry, restoration, conservation and mechanical, chemical and structural engineering, much has been accomplished. Already the restoration of two of the major buildings, the Erechtheion and the Temple of Athena Nike, has been completed, as has much of the work on the Propylaia and on large sections of the Parthenon.

 

Please note that we welcome readers photos to place on our ‘Photo of the Month’ section. Send to: diplomat@otenet.gr

Check Also

Greece ranks 2nd worldwide after winning 2023 Blue Flag award for coasts, marinas

  Six hundred and seventeen (617) Greek coasts, eighteen (18) marinas and six (6) tourist …

error: Content is protected !!